Zásady zpracování osobních údajů – politické hnutí VIZE pro Česko

 1. Úvod

Osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) známým pod zkratkou GDPR.

Tímto dokumentem Vás chceme informovat, které Vaše osobní údaje zpracováváme, jakým způsobem a za jakým účelem a dále Vám chceme poskytnout komplexní přehled Vašich práv, které Vám v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží.

 1. Správce osobních údajů
Název: VIZE pro Česko
Sídlo: Modřínová 496, Chýně, Praha-západ, 253 03
IČO: 07301600 (dále též „hnutí“)
E-mail: info@vizeprocesko.cz
Telefon: +420 730 195 925
 1. Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoliv informace o fyzické osobě, pomocí které je správce nebo jiná osoba přímo nebo nepřímo schopna ji identifikovat. Tato osoba je nazývána subjektem údajů. V souvislosti s evidencí členů hnutí, sponzorů hnutí a registrovaných příznivců a výkonem politické činnosti může správce zpracovávat následující kategorie osobních údajů:

 1. identifikační a adresní údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, kontaktní údaje (email, telefon) – uvedené údaje se týkají registrovaných příznivců ve smyslu článku 3 odst. 9 Stanov,
 2. údaje týkající se sponzorů hnutí– jméno, příjmení, datum narození a název obce, v níž má trvalý pobyt osoba, která poskytla peněžní prostředky nebo jiná plnění ocenitelná penězi (dále jen „dárce“)- údaje se zpracovávají v souladu s § 16b zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění dalších zákonů, a to za účelem zpracování Zprávy o financování volební kampaně a/nebo Účetní závěrky hnutí resp. Výroční finanční zprávy hnutí, a to v souladu s § 19h zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů,
 3. údaje týkající se zaměstnanců hnutí– jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, platební údaje (číslo bankovního účtu) – tyto údaje lze poskytnout jen účetnímu, auditorovi, Finančnímu úřadu, Státnímu úřadu inspekce práce nebo Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 4. údaje týkající se osob poskytujících hnutí služby– jméno, příjmení, datum narození, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu nebo sídla, specifikace poskytnuté služby, platební údaje (číslo bankovního účtu) – údaje jsou zpracovávány pro účely Zprávy o financování volební kampaně a/nebo Účetní závěrky hnutí resp. Výroční finanční zprávy hnutí, a to analogicky jako v případě dárců,
 5. údaje týkající se členů hnutí – nad rámec identifikačních a adresních údajů poskytují zájemci o členství v hnutí informace o dřívějším členství v politických stranách či hnutích, údaje o případně spáchaných správních deliktech nebo trestných činech, údaje týkající se příp. insolvencí či exekucí a další informace uvedené v dotazníku k posouzení důvěryhodnosti žadatele o členství,
 6. údaje týkající se osob v orgánech hnutí– nad rámec údajů týkajících se členů hnutí, poskytují osoby, které vykonávají nebo hodlají vykonávat funkci v orgánech hnutí majetkové přiznání, a to ve struktuře stanovené přílohou tohoto dokumentu.
 7. údaje týkajících se osob, které kandidují s podporou hnutí do veřejné funkce – nad rámec údajů týkajících se osob, které v rámci hnutí vykonávají určitou funkci, poskytují osoby kandidující s podporou hnutí do veřejné funkce informaci o svém povolání, a to za účelem uvedení této informace na volebním lístku.
 8. Zdroje osobních údajů

Správce získává osobní údaje přímo od subjektu údajů zejména v rámci:

 1. členské přihlášky nebo z žádosti o registraci,
 2. žádosti o kandidaturu do orgánů hnutí nebo do veřejné funkce,
 3. poskytnutí daru na transparentní účet hnutí č. 226552473 vedený u MONETA MB,
 4. emailové nebo písemné komunikace (údaje z komunikace se subjektem údajů),
 5. uzavření smlouvy (údaje ze smluv uzavřených se subjektem údajů), apod.

Správce dále získává osobní údaje automatizovaně z protokolárních souborů serverů a z údajů poskytovaných webovým prohlížečem návštěvníků webových stránek v rozsahu pro řešení kybernetických incidentů (prošetření narušení bezpečnosti) a běžného monitoringu provozu.

 1. Účel, právní důvody a doby zpracování osobních údajů
 1. Za účelem plnění účetních, daňových a informačních povinností zpracovává správce zejména osobní údaje uvedené v článku 3 odstavec 2 až 4. Právním důvodem tohoto zpracování je splnění právních povinnosti, a to zejména povinností týkajících se výkaznictví poskytovanému Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.
 2. Za účelem evidence registrovaných příznivců, členů hnutí, osob v orgánech hnutí nebo osob, které kandidují do veřejné funkce nebo byly do této veřejné funkce s podporou hnutí zvoleny, zpracovává správce údaje uvedené v článku 3 odst. 1 a 5 až 7. Právním důvodem tohoto zpracování je oprávněný zájem správce předcházet situacím, které by mohly poškodit dobré jméno hnutí.
 3. Za účelem nutnosti doložit právní důvod pro vystavení nebo přijetí faktury zpracovává správce údaje ze smluv uzavřených se subjektem údajů. Právním důvodem tohoto zpracování je splnění právní povinnosti, a to poskytování výkaznictví Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí.
 4. Za účelem vykonávání politické činnosti zpracovává správce údaje z komunikace se subjektem údajů. Právním důvodem tohoto zpracování je oprávněný zájem správce prokázat, v jaké době, v jaké věci a jakým způsobem bylo komunikováno.
 5. Za účelem monitorování a vyhodnocování provozu serverů z důvodu zajištění bezpečnosti provozu a uložených informací zpracovává správce údaje z protokolárních souborů serverů. Právním důvodem tohoto zpracování je oprávněný zájem správce.

Všechny osobní údaje jsou zpracovávány jen po dobu nezbytně nutnou vzhledem k danému účelu. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Osobní údaje členů hnutí nebo registrovaných příznivců jsou uchovávány pouze po dobu členství nebo registrace, ledaže je členství nebo registrace zrušena postupem podle článku 5 odst. 4 nebo 5 Stanov. V těchto výjimečných příkladech správce vyčká na případnou výzvu soudu k předložení dokladů s tím, že osobní údaje budou vymazány po pravomocném ukončení případného soudního sporu. Bude-li podán mimořádný opravný prostředek, osobní údaje budou vymazány po definitivním ukončení sporu.

 1. Kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje nepředáváme externím příjemcům, nejedná-li se o výjimečné případy jako např. poskytnutí osobních údajů státním orgánům nebo orgánům veřejné správy, mají-li tyto orgány ze zákona zmocnění ke zpracování vyžádaných osobních údajů. Dále mohou být příjemci některých osobních údajů:

 1. Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, Česká republika, za účelem poskytování kurýrních a poštovních služeb,
 2. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA za účelem poskytování reklamních a analytických služeb.

Osobní údaje týkající se sponzorů hnutí (viz článek 3 odst. 2) v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, obec trvalého pobytu a výše poskytnutého daru jsou dostupné všem osobám, neboť se jedná o údaje povinně zveřejňované na transparentním účtu hnutí VIZE pro Česko.

Osobní údaje členů republikové rady v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu jsou dostupné všem osobám v rejstříku politických stran a politických hnutí vedeném Ministerstvem vnitra. Členové hnutí mají k dispozici kontaktní údaje (mail, telefon) členů republikových orgánů, příslušného obvodního orgánu a delegátů Kongresu. Oprávněným zájmem správce je, aby komunikace v rámci hnutí probíhala efektivně.

Kontaktní údaje (mail, telefon) členů hnutí určitého obvodního sdružení jsou dostupné jen členům příslušného obvodního sdružení a republikové radě. Ostatní osobní údaje členů hnutí zpracovává pouze pověřený člen republikové rady. Byla-li žádost o členství podána písemně, je včetně příloh uložena v uzamčeném prostoru, v ostatních případech jsou osobní údaje uloženy na externím disku, který je rovněž v uzamčeném prostoru.

 

 1. Vaše právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: a) účely zpracování, b) kategorie dotčených osobních údajů, c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, apod.

Poskytneme Vám kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podáte žádost v elektronické formě, budou Vám informace poskytnuty v elektronické formě.

 1. Právo na opravu

Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů. Současně máte povinnost hlásit všechny změny ve Vašich osobních údajích.

 1. Právo na výmaz

Správce má povinnost Vaše osobní údaje na základě žádosti vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny,
 2. odvoláte svůj souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 3. vznesete námitky proti zpracování a neexistují oprávněné důvody pro zpracování,
 4. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 5. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti nebo,
 6. Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
 1. Právo na přenositelnost

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

 1. jde o zpracování založené na právním důvodu souhlasu či smlouvě, a dále
 2. zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu toho práva máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 1. Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

 1. zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, nebo
 2. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 1. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

 1. Právo na oznámení opravy, výmazu

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

 1. Právo na omezení zpracování

Máte právo, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
 2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
 3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 1. Právo odvolat souhlas se zpracováním

Máte právo nám neposkytnout Vaše osobní údaje. Důsledkem však může být neschválení Vašeho členství v hnutí příp. neschválení Vaší kandidatury do funkce v orgánech hnutí nebo do veřejné funkce. Máte též právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě se postupuje dle článku 3 odst. 6 Stanov.

 1. Právo obrátit se na dozorový úřad

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů neodpovídá zákonným požadavkům, můžete se obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7- Holešovice. Preferujeme nicméně primární upozornění resp. žádost o zjednání nápravy adresovanou příslušnému orgánu hnutí.

 1. Způsob uplatnění práv

Svá práva můžete uplatnit u správce buď v písemné formě na kontaktní adrese uvedené ve Stanovách hnutí nebo na kontaktní mailové adrese hnutí (viz článek 2).

Z důvodu zamezení případných pochybností o totožnosti žadatele správce doporučuje, aby při uplatnění práva uvedl žadatel své jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a mailovou adresu uvedenou v žádosti o členství nebo při předchozí komunikaci se správcem.

 1. Externí odkazy

Webové stránky www.vizeprocesko.net mohou obsahovat odkazy na webové stránky partnerů správce, sociálních sítí nebo třetích stran. Jestliže kliknete na tyto odkazy, mějte prosím na paměti, že správce není odpovědný za prodej zboží, poskytování služeb ani za ochranu osobních údajů na těchto stránkách. Správce doporučuje seznámit se se zásadami ochrany osobních údajů těchto stránek ještě před tím, než jim poskytnete jakékoliv osobní údaje.

 1. Cookies třetích stran

Webové stránky správce nepoužívají údaje z cookies třetích stran.

Cookies třetích stran jsou cookies, které jsou vytvářeny a ukládány jinými webovými stránkami než těmi, které si právě prohlížíte. Tyto soubory cookies mohou být používány službami Facebook, Twitter, YouTube, Google AdSense, Google AdWords, Google Analytics, Seznam, Sklik a dalšími třetími stranami k analýze uživatelů webových stránek nebo k personalizované inzerci. Přítomnost, množství a stav těchto souborů cookies může záviset na tom, jakým způsobem uvedené služby využíváte před návštěvou našich webových stránek nebo v jejím průběhu. Doporučujeme, abyste se seznámili se zásadami používání těchto cookies na internetových stránkách příslušných služeb. Používání cookies třetích stran pro personalizovanou inzerci můžete povolit nebo zakázat mimo jiné na adrese http://optout.aboutads.info.

 1. Jak upravit používání cookies?

Používání cookies lze upravit podle Vaší potřeby. Podrobné informace uvádí webové stránky http://www.aboutcookies.org (v anglickém jazyce). Můžete vymazat všechny cookies, které jsou již na Vašem počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies na Váš počítač ukládány. Pokud však tuto možnost využijete, budete zřejmě muset manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě daných webových stránek a nelze ani vyloučit omezení některých služeb a funkcí webových stránek.

 1. Účinnost

Tento dokument je účinný od 1. října 2020. (den registrace změn Stanov ze strany MV)

Příloha

Struktura majetkového přiznání

(týká se osob v orgánech hnutí a osob, které za hnutí kandidují do veřejné funkce)

Typ majetku Specifikace pořizovací cena rok pořízení aktuální odhad příklad poznámky
Nemovitosti pojištěná hodnota
Cenné papíry
Majetkové účasti
Vklady v bankách
ostatní majetek
Smlouvy o BSK
Penzijní připojištění
Stavební spoření
 
Informace o příjmech řádek 55-60
(z daňového přiznání-DP) posledního DP
Statutární orgány
Přijaté dary
Dluhy
z toho po lhůtě splatnosti
Insolvence
Exekuce